رفتار توده‌وار و حباب بورس

چاپ شده در روزنامه تعادل سید محمود حسینی چند ماهی است که بحث بورس و سرمایه گزاری در آن نقل محافل است و کمتر جمع خانوادگی و دوستانه وجود دارد که راجع به بورس و اخبار و تحلیل‌ها و شایعه صحبت نشود. البته محافل رسمی نیز به این امر بی…