استراتژی فردی معامله گر، مرحله سوم
جمع بندی و تصمیم گیری

در مرحله های قبلی، این که شما کجا ایستاده اید و چه وضعیتی دارید و همچنین کجا می خواهید باشید و به چه شخصیتی می خواهید تبدیل شوید را مشخص کردید. در این مرحله، شما با تخمین فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب اهداف و استراتژی ها را مشخص و مکتوب می کنید. نقشه راه خود را ترسیم می نماید تا در افق زمانی تعیین شده به مقصود خود برسید.

گام اول : تلفیق جدول های مرتبط

در این گام شما به صورت مختصر و مفید اطلاعات مربوط به مراحل گذشته را تجمیع می کنید تا بهتر بتوانید تصمیم گیری کنید و استراتژی ها را بهتر انتخاب نمایید.


این ویدیو را می توانید از این لینک دانلود کنید.


گام دوم :ماتریس نقشه زمینه های کاربردی

این گام مربوط ضمن تبدیل خواسته به حالت کمی و عددی است به زمینه های انتخاب شده شکل تصویری می دهید تا بتوانید به بهترین انتخاب برسید.

این ویدیو را می توانید از این لینک دانلود کنید.


گام سوم: تعیین اهداف بلند مدت

در این گام شما اهداف بلند مدت خود را تعیین خواهید کرد. اهداف بلند مدت شکل کَمی چشم انداز شماست تا بتوانید میزان پیشرفت خود را اندازه گیری نمایید و یا میزان انحراف خود از مسیر که ترسیم کرده اید را مشخص کنید.

این ویدیو را می توانید از این لینک دانلود کنید.


گام چهارم: تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها

در این گام شما استراتژی ها متناسب با برنامه خود را انتخاب خواهید کرد.

این ویدیو را می توانید از این لینک دانلود کنید.


گام پنجم: ترسیم نقشه راه

این گام یک گام اختیاری است و بستگی به ذوق و خواست شما دارد که یک نقشه راه برای خود ترسیم کنید و یا اینکه نیازی برای اینکار نمی بینید.

این ویدیو را می توانید از این لینک دانلود کنید.

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.