برگشت سرمایه

ضرر کردن بخشی از بازار است و هر معامله گری ناگزیر، بارها دچار ضرر شده است و این امر خارج از دست اوست و کاری نمی تواند بکند. اما مهمترین و تنهاترین کاری که یک معامله گر می تواند و باید انجام دهد این است که به چه میزان ریسک کند که اگر دچار زیان شد، اتفاق غیرقابل جبران برای او نیافتد یا اینکه برگردان سرمایه از دست رفته برای او سخت مشقت بار نباشد.

باید به این نکته باید دقت کرد که منظور از تلاش برای برگشت سرمایه به معنی جبران نیست و این عبارت یک مفهوم مهلک برای معامله گر است که در کتاب هنر تسلط بر خود به آن پرداخته شده است.

درصد سود به منظور برگشت سرمایه از دست رفته

به عبارت ساده تر، اگر معامله گری به اندازه x درصد از سرمایه اش کم شود، به چه میزان باید سود کند تا به نقطه سر به سر برسد. این جدول و ارقام در درک میزان ریسک درگیر در معاملات را راحت می کند. معامله گری که ۲۰ درصد سرمایه خود را وارد بازار می کند اگر ضرر کند باید ۲۵% سود کند تا به نقطه سربه سر برسد. یا اگر این ضرر به میزان ۵۰% باشد باید ۱۰۰% سرمایه فعلی خود را سود کند.

یکی دلایلی که معامله گران به شدت ریسک پذیر می شوند و در شرایط که معاملات آنها شرایط خوبی ندارد اصطلاحا یا مرگ یا زندگی را فریاد می زنند و می گویند یا کل ضررشان بر می گردد یا کل سرمایه از دست برود، همین سختی برگرداندن سرمایه از دست رفته است.

اگر در کنار این جدول نگاهی هم به جدول های مربوط به بحث خطر از دست دادن سرمایه (Risk of Ruin) داشته باشید، ایده بهتری از میزان ریسکی که در بازار می کنید کسب خواهید کرد.

فرمول برگشت سرمایه

ارقام جدول از فرمول ساده زیر بدست می آید. در این فرمول، میزان ضرر که بصورت درصد بیان می شود، باید بصورت اعشاری وارد نمایید. برای مثال ضرر ۱۰% بصورت ۰/۱ (یک دهم) در فرمول جاگذاری می شود.

۱۰۰*[۱-[(ضرر-۱)/۱]]= درصد برگشت سرمایه

مثال:

اگر میزان ضرر ۲۰ درصد (دو دهم) باشد به ترتیب زیر جواب ۲۵ درصد خواهد بود.

۲۵% =۱۰۰*[۱-[(۱-۰.۲)/۱]]= درصد برگشت سرمایه

جدول برگشت سرمایه

در جدول زیر شما نسبت های لازم بین میزان ضرر و میزان سود لازم برای رسیدن به نقطه سربه سر را مشاهده می کنید. البته برای سهولت در امر محاسبه، فرض بر این است که این ارقام در یک ترید به دست آمده است.


جدول برگشت سرمایه

میزان سود لازم برای نقطه سربه سرمیزان زیان و کسر از سرمایه
۲.۰۴ %۲ %
۴.۱۶ %۴ %
۶.۳۸ %۶ %
۸.۶۹ %۸ %
۱۱.۱۱ %۱۰ %
۱۳.۶۳ %۱۲ %
۱۶.۲۷ %۱۴ %
۱۹ %۱۶ %
۲۱.۹۵ %۱۸ %
۲۵ %۲۰ %
۴۲.۸۵ %۳۰ %
۶۶.۶۶ %۴۰ %
۱۰۰ %۵۰ %
۱۵۰ %۶۰ %
۲۳۳ %۷۰ %
۴۰۰ %۸۰ %
۹۰۰ %۹۰ %
۴۹۰۰ %۹۸ %سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر

خطر از دست دادن سرمایه