ویدیوهای آموزشی ثبت معاملات به گونه ای تهیه شده اند که هر شخص می تواند بر اساس نیاز، سیستم معاملاتی و همچنین بازارهایی که در آن فعال است، دفتر و همچنین سبک معاملاتی متناسب را ایجاد کند.

ویدیوی اول:

ویدیوی دوم:

ویدیوی سوم:

ویدیو چهارم: