چین و فرازوفرود رشد اقتصادی

سیدمحمود حسینی منتشر شده در روزنامه اقتصادی تعادل تولید ناخالص داخلی (GDP) هر کشوری کل ارزش پولی یا بازاری همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در مرزهای یک کشور، در یک دوره زمانی خاص را نشان می دهد. این شاخص به عنوان معیاری گسترده از کل تولید داخلی وهمچنین…