روند نزولی در انتظار بورس ایران

روند نزولی در انتظار بورس ایران سیدمحمود حسینی امید به آینده و خوش بینی یکی از ویژگی های انسان است که به او کمک می کند تا شرایط بد را بتواند مدیریت کند و به مبارزه ادامه دهد. در بسیاری جاها این خصلت خوب است اما در بازارهای مالی به…