بورس غم زده

بورس غم زده سید محمود حسینی سال ها بعد از نظریه بازارکارآمد که متعقد بود همه چیز عقلایی است و بازیگران بازارهای مالی افرادی هستند که کاملا بر پایه منطق عمل می کنند. اما بعدها رگه هایی از رفتارهای هیجانی و احساسی خودش را در بازار نشان داد بویژه بعد…